โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 1 3 0 1 0 30
ร้อยละ 2.86 % 8.57 % 0.00 % 2.86 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 6 15 6 6 28 33
ร้อยละ 6.38 % 15.96 % 6.38 % 6.38 % 29.79 % 35.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
151
จำนวน(คน) 7 9 4 17 28 86
ร้อยละ 4.64 % 5.96 % 2.65 % 11.26 % 18.54 % 56.95 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 280 คน
จำนวน(คน) 14 27 10 24 56 149
ร้อยละ 5.00 % 9.64 % 3.57 % 8.57 % 20.00 % 53.21 %

129 : 7 , 18 , 6 , 7 , 28 , 63...5.43 , 13.95 , 4.65 , 5.43 , 21.71 , 48.84 = 66 : 51.16
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 280 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 131 คน คิดเป็นร้อยละ 46.79%

Powered By www.thaieducation.net