โรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 6 0 3 0 0 18
ร้อยละ 22.22 % 0.00 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 1 1 12 2 0 79
ร้อยละ 1.05 % 1.05 % 12.63 % 2.11 % 0.00 % 83.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 122 คน
จำนวน(คน) 7 1 15 2 0 97
ร้อยละ 5.74 % 0.82 % 12.30 % 1.64 % 0.00 % 79.51 %

122 : 7 , 1 , 15 , 2 , 0 , 97...5.74 , 0.82 , 12.30 , 1.64 , 0.00 , 79.51 = 25 : 20.49
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 122 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 20.49%

Powered By www.thaieducation.net