โรงเรียนวัดวังคัน (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 1 2 2 1 1 31
ร้อยละ 2.63 % 5.26 % 5.26 % 2.63 % 2.63 % 81.58 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 0 4 3 13 4 82
ร้อยละ 0.00 % 3.77 % 2.83 % 12.26 % 3.77 % 77.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 144 คน
จำนวน(คน) 1 6 5 14 5 113
ร้อยละ 0.69 % 4.17 % 3.47 % 9.72 % 3.47 % 78.47 %

144 : 1 , 6 , 5 , 14 , 5 , 113...0.69 , 4.17 , 3.47 , 9.72 , 3.47 , 78.47 = 31 : 21.53
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 144 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 21.53%

Powered By www.thaieducation.net