โรงเรียนวัดวังคัน (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นันธิชัย(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 1 3 3 1 1 30
ร้อยละ 2.56 % 7.69 % 7.69 % 2.56 % 2.56 % 76.92 %
ระดับประถมศึกษา
108
จำนวน(คน) 5 3 15 4 0 81
ร้อยละ 4.63 % 2.78 % 13.89 % 3.70 % 0.00 % 75.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้นจำนวน
147 คน
จำนวน(คน) 6 6 18 5 1 111
ร้อยละ 4.08 % 4.08 % 12.24 % 3.40 % 0.68 % 75.51 %

147 : 6 , 6 , 18 , 5 , 1 , 111...4.08 , 4.08 , 12.24 , 3.40 , 0.68 , 75.51 = 36 : 24.49
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 147 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 24.49%

Powered By www.thaieducation.net