โรงเรียนวัดวังคัน (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 2 3 3 2 1 28
ร้อยละ 5.13 % 7.69 % 7.69 % 5.13 % 2.56 % 71.79 %
ระดับประถมศึกษา
108
จำนวน(คน) 7 4 18 4 0 75
ร้อยละ 6.48 % 3.70 % 16.67 % 3.70 % 0.00 % 69.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 147 คน
จำนวน(คน) 9 7 21 6 1 103
ร้อยละ 6.12 % 4.76 % 14.29 % 4.08 % 0.68 % 70.07 %

147 : 9 , 7 , 21 , 6 , 1 , 103...6.12 , 4.76 , 14.29 , 4.08 , 0.68 , 70.07 = 44 : 29.93
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 147 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 29.93%

Powered By www.thaieducation.net