โรงเรียนบ้านรังงาม (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 4 6 11 1 0 18
ร้อยละ 10.00 % 15.00 % 27.50 % 2.50 % 0.00 % 45.00 %
ระดับประถมศึกษา
104
จำนวน(คน) 3 2 23 1 0 75
ร้อยละ 2.88 % 1.92 % 22.12 % 0.96 % 0.00 % 72.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 144 คน
จำนวน(คน) 7 8 34 2 0 93
ร้อยละ 4.86 % 5.56 % 23.61 % 1.39 % 0.00 % 64.58 %

144 : 7 , 8 , 34 , 2 , 0 , 93...4.86 , 5.56 , 23.61 , 1.39 , 0.00 , 64.58 = 51 : 35.42
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 144 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 35.42%

Powered By www.thaieducation.net