โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
64
จำนวน(คน) 4 0 2 2 0 56
ร้อยละ 6.25 % 0.00 % 3.13 % 3.13 % 0.00 % 87.50 %
ระดับประถมศึกษา
177
จำนวน(คน) 2 0 15 4 0 156
ร้อยละ 1.13 % 0.00 % 8.47 % 2.26 % 0.00 % 88.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 241 คน
จำนวน(คน) 6 0 17 6 0 212
ร้อยละ 2.49 % 0.00 % 7.05 % 2.49 % 0.00 % 87.97 %

241 : 6 , 0 , 17 , 6 , 0 , 212...2.49 , 0.00 , 7.05 , 2.49 , 0.00 , 87.97 = 29 : 12.03
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 241 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 12.03%

Powered By www.thaieducation.net