โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
65
จำนวน(คน) 4 0 2 2 0 57
ร้อยละ 6.15 % 0.00 % 3.08 % 3.08 % 0.00 % 87.69 %
ระดับประถมศึกษา
177
จำนวน(คน) 2 0 15 4 0 156
ร้อยละ 1.13 % 0.00 % 8.47 % 2.26 % 0.00 % 88.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 242 คน
จำนวน(คน) 6 0 17 6 0 213
ร้อยละ 2.48 % 0.00 % 7.02 % 2.48 % 0.00 % 88.02 %

242 : 6 , 0 , 17 , 6 , 0 , 213...2.48 , 0.00 , 7.02 , 2.48 , 0.00 , 88.02 = 29 : 11.98
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 242 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 11.98%

Powered By www.thaieducation.net