โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
66
จำนวน(คน) 9 4 5 2 0 46
ร้อยละ 13.64 % 6.06 % 7.58 % 3.03 % 0.00 % 69.70 %
ระดับประถมศึกษา
178
จำนวน(คน) 18 12 29 5 0 114
ร้อยละ 10.11 % 6.74 % 16.29 % 2.81 % 0.00 % 64.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 244 คน
จำนวน(คน) 27 16 34 7 0 160
ร้อยละ 11.07 % 6.56 % 13.93 % 2.87 % 0.00 % 65.57 %

244 : 27 , 16 , 34 , 7 , 0 , 160...11.07 , 6.56 , 13.93 , 2.87 , 0.00 , 65.57 = 84 : 34.43
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 244 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 84 คน คิดเป็นร้อยละ 34.43%

Powered By www.thaieducation.net