โรงเรียนบ้านหนองปลากระดี่ (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 0 1 0 1 0 32
ร้อยละ 0.00 % 2.94 % 0.00 % 2.94 % 0.00 % 94.12 %
ระดับประถมศึกษา
100
จำนวน(คน) 0 4 3 3 1 89
ร้อยละ 0.00 % 4.00 % 3.00 % 3.00 % 1.00 % 89.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 134 คน
จำนวน(คน) 0 5 3 4 1 121
ร้อยละ 0.00 % 3.73 % 2.24 % 2.99 % 0.75 % 90.30 %

134 : 0 , 5 , 3 , 4 , 1 , 121...0.00 , 3.73 , 2.24 , 2.99 , 0.75 , 90.30 = 13 : 9.70
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 134 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 9.70%

Powered By www.thaieducation.net