โรงเรียนบ้านหนองปลากระดี่ (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 0 1 1 1 0 33
ร้อยละ 0.00 % 2.78 % 2.78 % 2.78 % 0.00 % 91.67 %
ระดับประถมศึกษา
100
จำนวน(คน) 0 4 5 3 1 87
ร้อยละ 0.00 % 4.00 % 5.00 % 3.00 % 1.00 % 87.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 136 คน
จำนวน(คน) 0 5 6 4 1 120
ร้อยละ 0.00 % 3.68 % 4.41 % 2.94 % 0.74 % 88.24 %

136 : 0 , 5 , 6 , 4 , 1 , 120...0.00 , 3.68 , 4.41 , 2.94 , 0.74 , 88.24 = 16 : 11.76
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 136 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 11.76%

Powered By www.thaieducation.net