โรงเรียนบ้านหนองปลากระดี่ (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 0 1 2 1 0 32
ร้อยละ 0.00 % 2.78 % 5.56 % 2.78 % 0.00 % 88.89 %
ระดับประถมศึกษา
100
จำนวน(คน) 1 4 7 4 1 83
ร้อยละ 1.00 % 4.00 % 7.00 % 4.00 % 1.00 % 83.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 136 คน
จำนวน(คน) 1 5 9 5 1 115
ร้อยละ 0.74 % 3.68 % 6.62 % 3.68 % 0.74 % 84.56 %

136 : 1 , 5 , 9 , 5 , 1 , 115...0.74 , 3.68 , 6.62 , 3.68 , 0.74 , 84.56 = 21 : 15.44
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 136 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 15.44%

Powered By www.thaieducation.net