โรงเรียนบ้านทับกระดาษ (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นันธิชัย(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 14
ร้อยละ 6.67 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 93.33 %
ระดับประถมศึกษา
37
จำนวน(คน) 2 3 2 0 0 30
ร้อยละ 5.41 % 8.11 % 5.41 % 0.00 % 0.00 % 81.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
52
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 52
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้นจำนวน
104 คน
จำนวน(คน) 3 3 2 0 0 96
ร้อยละ 2.88 % 2.88 % 1.92 % 0.00 % 0.00 % 92.31 %

52 : 3 , 3 , 2 , 0 , 0 , 44...5.77 , 5.77 , 3.85 , 0.00 , 0.00 , 84.62 = 8 : 15.38
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 104 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69%

Powered By www.thaieducation.net