โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่น (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 3 0 0 0 0 23
ร้อยละ 11.54 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 88.46 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 4 5 17 9 16 30
ร้อยละ 4.94 % 6.17 % 20.99 % 11.11 % 19.75 % 37.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 107 คน
จำนวน(คน) 7 5 17 9 16 53
ร้อยละ 6.54 % 4.67 % 15.89 % 8.41 % 14.95 % 49.53 %

107 : 7 , 5 , 17 , 9 , 16 , 53...6.54 , 4.67 , 15.89 , 8.41 , 14.95 , 49.53 = 54 : 50.47
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 107 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 50.47%

Powered By www.thaieducation.net