โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่น (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 3 1 0 4 1 19
ร้อยละ 10.71 % 3.57 % 0.00 % 14.29 % 3.57 % 67.86 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 3 4 15 7 12 39
ร้อยละ 3.75 % 5.00 % 18.75 % 8.75 % 15.00 % 48.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 108 คน
จำนวน(คน) 6 5 15 11 13 58
ร้อยละ 5.56 % 4.63 % 13.89 % 10.19 % 12.04 % 53.70 %

108 : 6 , 5 , 15 , 11 , 13 , 58...5.56 , 4.63 , 13.89 , 10.19 , 12.04 , 53.70 = 50 : 46.30
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 108 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 46.30%

Powered By www.thaieducation.net