โรงเรียนวัดด่านช้าง (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
289
จำนวน(คน) 15 10 10 10 6 238
ร้อยละ 5.19 % 3.46 % 3.46 % 3.46 % 2.08 % 82.35 %
ระดับประถมศึกษา
737
จำนวน(คน) 23 16 19 13 14 652
ร้อยละ 3.12 % 2.17 % 2.58 % 1.76 % 1.90 % 88.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1026 คน
จำนวน(คน) 38 26 29 23 20 890
ร้อยละ 3.70 % 2.53 % 2.83 % 2.24 % 1.95 % 86.74 %

1026 : 38 , 26 , 29 , 23 , 20 , 890...3.70 , 2.53 , 2.83 , 2.24 , 1.95 , 86.74 = 136 : 13.26
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1026 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 136 คน คิดเป็นร้อยละ 13.26%

Powered By www.thaieducation.net