โรงเรียนวัดด่านช้าง (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
293
จำนวน(คน) 19 12 15 6 3 238
ร้อยละ 6.48 % 4.10 % 5.12 % 2.05 % 1.02 % 81.23 %
ระดับประถมศึกษา
742
จำนวน(คน) 15 25 14 19 9 660
ร้อยละ 2.02 % 3.37 % 1.89 % 2.56 % 1.21 % 88.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1035 คน
จำนวน(คน) 34 37 29 25 12 898
ร้อยละ 3.29 % 3.57 % 2.80 % 2.42 % 1.16 % 86.76 %

1035 : 34 , 37 , 29 , 25 , 12 , 898...3.29 , 3.57 , 2.80 , 2.42 , 1.16 , 86.76 = 137 : 13.24
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1035 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 137 คน คิดเป็นร้อยละ 13.24%

Powered By www.thaieducation.net