โรงเรียนวัดด่านช้าง (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
293
จำนวน(คน) 35 20 15 10 5 208
ร้อยละ 11.95 % 6.83 % 5.12 % 3.41 % 1.71 % 70.99 %
ระดับประถมศึกษา
742
จำนวน(คน) 28 30 20 22 11 631
ร้อยละ 3.77 % 4.04 % 2.70 % 2.96 % 1.48 % 85.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1035 คน
จำนวน(คน) 63 50 35 32 16 839
ร้อยละ 6.09 % 4.83 % 3.38 % 3.09 % 1.55 % 81.06 %

1035 : 63 , 50 , 35 , 32 , 16 , 839...6.09 , 4.83 , 3.38 , 3.09 , 1.55 , 81.06 = 196 : 18.94
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1035 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 196 คน คิดเป็นร้อยละ 18.94%

Powered By www.thaieducation.net