โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นันธิชัย(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 1 1 1 1 1 14
ร้อยละ 5.26 % 5.26 % 5.26 % 5.26 % 5.26 % 73.68 %
ระดับประถมศึกษา
38
จำนวน(คน) 1 1 2 1 2 31
ร้อยละ 2.63 % 2.63 % 5.26 % 2.63 % 5.26 % 81.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้นจำนวน
57 คน
จำนวน(คน) 2 2 3 2 3 45
ร้อยละ 3.51 % 3.51 % 5.26 % 3.51 % 5.26 % 78.95 %

57 : 2 , 2 , 3 , 2 , 3 , 45...3.51 , 3.51 , 5.26 , 3.51 , 5.26 , 78.95 = 12 : 21.05
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 57 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 21.05%

Powered By www.thaieducation.net