โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 1 1 2 1 1 13
ร้อยละ 5.26 % 5.26 % 10.53 % 5.26 % 5.26 % 68.42 %
ระดับประถมศึกษา
38
จำนวน(คน) 1 1 2 1 2 31
ร้อยละ 2.63 % 2.63 % 5.26 % 2.63 % 5.26 % 81.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 57 คน
จำนวน(คน) 2 2 4 2 3 44
ร้อยละ 3.51 % 3.51 % 7.02 % 3.51 % 5.26 % 77.19 %

57 : 2 , 2 , 4 , 2 , 3 , 44...3.51 , 3.51 , 7.02 , 3.51 , 5.26 , 77.19 = 13 : 22.81
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 57 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 22.81%

Powered By www.thaieducation.net