โรงเรียนบ้านหนองผือ (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นันธิชัย(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 0 0 0 0 1 31
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 3.13 % 96.88 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 5 0 0 0 6 84
ร้อยละ 5.26 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 6.32 % 88.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้นจำนวน
127 คน
จำนวน(คน) 5 0 0 0 7 115
ร้อยละ 3.94 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 5.51 % 90.55 %

127 : 5 , 0 , 0 , 0 , 7 , 115...3.94 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 5.51 , 90.55 = 12 : 9.45
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 127 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 9.45%

Powered By www.thaieducation.net