โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 34
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
176
จำนวน(คน) 0 2 0 0 6 168
ร้อยละ 0.00 % 1.14 % 0.00 % 0.00 % 3.41 % 95.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
135
จำนวน(คน) 0 3 0 0 5 127
ร้อยละ 0.00 % 2.22 % 0.00 % 0.00 % 3.70 % 94.07 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 345 คน
จำนวน(คน) 0 5 0 0 11 329
ร้อยละ 0.00 % 1.45 % 0.00 % 0.00 % 3.19 % 95.36 %

210 : 0 , 2 , 0 , 0 , 6 , 202...0.00 , 0.95 , 0.00 , 0.00 , 2.86 , 96.19 = 8 : 3.81
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 345 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.64%

Powered By www.thaieducation.net