โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 2 2 0 1 0 31
ร้อยละ 5.56 % 5.56 % 0.00 % 2.78 % 0.00 % 86.11 %
ระดับประถมศึกษา
177
จำนวน(คน) 12 6 5 2 2 150
ร้อยละ 6.78 % 3.39 % 2.82 % 1.13 % 1.13 % 84.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
127
จำนวน(คน) 5 2 3 1 0 116
ร้อยละ 3.94 % 1.57 % 2.36 % 0.79 % 0.00 % 91.34 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 340 คน
จำนวน(คน) 19 10 8 4 2 297
ร้อยละ 5.59 % 2.94 % 2.35 % 1.18 % 0.59 % 87.35 %

213 : 14 , 8 , 5 , 3 , 2 , 181...6.57 , 3.76 , 2.35 , 1.41 , 0.94 , 84.98 = 32 : 15.02
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 340 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 12.65%

Powered By www.thaieducation.net