โรงเรียนวัดอู่ตะเภา (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 2 1 2 2 2 35
ร้อยละ 4.55 % 2.27 % 4.55 % 4.55 % 4.55 % 79.55 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 8 2 3 2 1 74
ร้อยละ 8.89 % 2.22 % 3.33 % 2.22 % 1.11 % 82.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 134 คน
จำนวน(คน) 10 3 5 4 3 109
ร้อยละ 7.46 % 2.24 % 3.73 % 2.99 % 2.24 % 81.34 %

134 : 10 , 3 , 5 , 4 , 3 , 109...7.46 , 2.24 , 3.73 , 2.99 , 2.24 , 81.34 = 25 : 18.66
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 134 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 18.66%

Powered By www.thaieducation.net