โรงเรียนวัดน้ำพุ (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 3 1 3 0 0 18
ร้อยละ 12.00 % 4.00 % 12.00 % 0.00 % 0.00 % 72.00 %
ระดับประถมศึกษา
100
จำนวน(คน) 28 9 14 4 1 44
ร้อยละ 28.00 % 9.00 % 14.00 % 4.00 % 1.00 % 44.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
58
จำนวน(คน) 11 5 16 1 0 25
ร้อยละ 18.97 % 8.62 % 27.59 % 1.72 % 0.00 % 43.10 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 183 คน
จำนวน(คน) 42 15 33 5 1 87
ร้อยละ 22.95 % 8.20 % 18.03 % 2.73 % 0.55 % 47.54 %

125 : 31 , 10 , 17 , 4 , 1 , 62...24.80 , 8.00 , 13.60 , 3.20 , 0.80 , 49.60 = 63 : 50.40
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 183 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 96 คน คิดเป็นร้อยละ 52.46%

Powered By www.thaieducation.net