โรงเรียนวัดน้ำพุ (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 1 2 1 0 0 21
ร้อยละ 4.00 % 8.00 % 4.00 % 0.00 % 0.00 % 84.00 %
ระดับประถมศึกษา
101
จำนวน(คน) 28 9 15 4 1 44
ร้อยละ 27.72 % 8.91 % 14.85 % 3.96 % 0.99 % 43.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 11 5 15 1 0 24
ร้อยละ 19.64 % 8.93 % 26.79 % 1.79 % 0.00 % 42.86 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 182 คน
จำนวน(คน) 40 16 31 5 1 89
ร้อยละ 21.98 % 8.79 % 17.03 % 2.75 % 0.55 % 48.90 %

126 : 29 , 11 , 16 , 4 , 1 , 65...23.02 , 8.73 , 12.70 , 3.17 , 0.79 , 51.59 = 61 : 48.41
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 182 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 93 คน คิดเป็นร้อยละ 51.10%

Powered By www.thaieducation.net