โรงเรียนวัดหัวเขา (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 1 6 3 0 1 7
ร้อยละ 5.56 % 33.33 % 16.67 % 0.00 % 5.56 % 38.89 %
ระดับประถมศึกษา
46
จำนวน(คน) 15 0 7 0 0 24
ร้อยละ 32.61 % 0.00 % 15.22 % 0.00 % 0.00 % 52.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 64 คน
จำนวน(คน) 16 6 10 0 1 31
ร้อยละ 25.00 % 9.38 % 15.63 % 0.00 % 1.56 % 48.44 %

64 : 16 , 6 , 10 , 0 , 1 , 31...25.00 , 9.38 , 15.63 , 0.00 , 1.56 , 48.44 = 33 : 51.56
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 64 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 51.56%

Powered By www.thaieducation.net