โรงเรียนบ้านหนองนา (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 4 9 1 1 1 6
ร้อยละ 18.18 % 40.91 % 4.55 % 4.55 % 4.55 % 27.27 %
ระดับประถมศึกษา
51
จำนวน(คน) 4 1 1 1 0 44
ร้อยละ 7.84 % 1.96 % 1.96 % 1.96 % 0.00 % 86.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 73 คน
จำนวน(คน) 8 10 2 2 1 50
ร้อยละ 10.96 % 13.70 % 2.74 % 2.74 % 1.37 % 68.49 %

73 : 8 , 10 , 2 , 2 , 1 , 50...10.96 , 13.70 , 2.74 , 2.74 , 1.37 , 68.49 = 23 : 31.51
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 73 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 31.51%

Powered By www.thaieducation.net