โรงเรียนวัดท่ามะนาว (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 1 2 2 3 2 26
ร้อยละ 2.78 % 5.56 % 5.56 % 8.33 % 5.56 % 72.22 %
ระดับประถมศึกษา
126
จำนวน(คน) 14 0 24 14 9 65
ร้อยละ 11.11 % 0.00 % 19.05 % 11.11 % 7.14 % 51.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 162 คน
จำนวน(คน) 15 2 26 17 11 91
ร้อยละ 9.26 % 1.23 % 16.05 % 10.49 % 6.79 % 56.17 %

162 : 15 , 2 , 26 , 17 , 11 , 91...9.26 , 1.23 , 16.05 , 10.49 , 6.79 , 56.17 = 71 : 43.83
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 162 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 71 คน คิดเป็นร้อยละ 43.83%

Powered By www.thaieducation.net