โรงเรียนวัดท่ามะนาว (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 2 2 1 0 0 31
ร้อยละ 5.56 % 5.56 % 2.78 % 0.00 % 0.00 % 86.11 %
ระดับประถมศึกษา
126
จำนวน(คน) 13 3 25 0 0 85
ร้อยละ 10.32 % 2.38 % 19.84 % 0.00 % 0.00 % 67.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 162 คน
จำนวน(คน) 15 5 26 0 0 116
ร้อยละ 9.26 % 3.09 % 16.05 % 0.00 % 0.00 % 71.60 %

162 : 15 , 5 , 26 , 0 , 0 , 116...9.26 , 3.09 , 16.05 , 0.00 , 0.00 , 71.60 = 46 : 28.40
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 162 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 28.40%

Powered By www.thaieducation.net