โรงเรียนวัดยางนอน (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 0 0 1 1 1 39
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.38 % 2.38 % 2.38 % 92.86 %
ระดับประถมศึกษา
122
จำนวน(คน) 5 0 10 0 0 107
ร้อยละ 4.10 % 0.00 % 8.20 % 0.00 % 0.00 % 87.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 40
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.44 % 0.00 % 0.00 % 97.56 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 205 คน
จำนวน(คน) 5 0 12 1 1 186
ร้อยละ 2.44 % 0.00 % 5.85 % 0.49 % 0.49 % 90.73 %

164 : 5 , 0 , 11 , 1 , 1 , 146...3.05 , 0.00 , 6.71 , 0.61 , 0.61 , 89.02 = 18 : 10.98
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 205 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 9.27%

Powered By www.thaieducation.net