โรงเรียนวัดป่าสะแก (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 0 0 0 1 0 20
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 4.76 % 0.00 % 95.24 %
ระดับประถมศึกษา
116
จำนวน(คน) 1 2 7 1 0 105
ร้อยละ 0.86 % 1.72 % 6.03 % 0.86 % 0.00 % 90.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 0 1 6 0 0 32
ร้อยละ 0.00 % 2.56 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 82.05 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 176 คน
จำนวน(คน) 1 3 13 2 0 157
ร้อยละ 0.57 % 1.70 % 7.39 % 1.14 % 0.00 % 89.20 %

137 : 1 , 2 , 7 , 2 , 0 , 125...0.73 , 1.46 , 5.11 , 1.46 , 0.00 , 91.24 = 12 : 8.76
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 176 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 10.80%

Powered By www.thaieducation.net