โรงเรียนวัดป่าสะแก (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 20
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.76 % 0.00 % 0.00 % 95.24 %
ระดับประถมศึกษา
116
จำนวน(คน) 0 2 12 1 0 101
ร้อยละ 0.00 % 1.72 % 10.34 % 0.86 % 0.00 % 87.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 0 3 5 0 0 30
ร้อยละ 0.00 % 7.89 % 13.16 % 0.00 % 0.00 % 78.95 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 175 คน
จำนวน(คน) 0 5 18 1 0 151
ร้อยละ 0.00 % 2.86 % 10.29 % 0.57 % 0.00 % 86.29 %

137 : 0 , 2 , 13 , 1 , 0 , 121...0.00 , 1.46 , 9.49 , 0.73 , 0.00 , 88.32 = 16 : 11.68
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 175 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 13.71%

Powered By www.thaieducation.net