โรงเรียนวัดป่าสะแก (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 20
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.76 % 0.00 % 0.00 % 95.24 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 0 2 14 1 0 101
ร้อยละ 0.00 % 1.69 % 11.86 % 0.85 % 0.00 % 85.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 0 3 5 0 0 30
ร้อยละ 0.00 % 7.89 % 13.16 % 0.00 % 0.00 % 78.95 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 177 คน
จำนวน(คน) 0 5 20 1 0 151
ร้อยละ 0.00 % 2.82 % 11.30 % 0.56 % 0.00 % 85.31 %

139 : 0 , 2 , 15 , 1 , 0 , 121...0.00 , 1.44 , 10.79 , 0.72 , 0.00 , 87.05 = 18 : 12.95
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 177 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 14.69%

Powered By www.thaieducation.net