โรงเรียนพัฒนาปากน้ำ (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นันธิชัย(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
50
จำนวน(คน) 6 3 5 0 0 36
ร้อยละ 12.00 % 6.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 72.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
20
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 17
ร้อยละ 5.00 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 85.00 %
รวมทั้งสิ้นจำนวน
70 คน
จำนวน(คน) 7 3 7 0 0 53
ร้อยละ 10.00 % 4.29 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 75.71 %

50 : 6 , 3 , 5 , 0 , 0 , 36...12.00 , 6.00 , 10.00 , 0.00 , 0.00 , 72.00 = 14 : 28.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 70 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 24.29%

Powered By www.thaieducation.net