โรงเรียนพัฒนาปากน้ำ (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
50
จำนวน(คน) 10 4 8 0 0 28
ร้อยละ 20.00 % 8.00 % 16.00 % 0.00 % 0.00 % 56.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
19
จำนวน(คน) 4 0 2 0 0 13
ร้อยละ 21.05 % 0.00 % 10.53 % 0.00 % 0.00 % 68.42 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 69 คน
จำนวน(คน) 14 4 10 0 0 41
ร้อยละ 20.29 % 5.80 % 14.49 % 0.00 % 0.00 % 59.42 %

50 : 10 , 4 , 8 , 0 , 0 , 28...20.00 , 8.00 , 16.00 , 0.00 , 0.00 , 56.00 = 22 : 44.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 69 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 40.58%

Powered By www.thaieducation.net