โรงเรียนวัดปากน้ำ (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 0 0 2 1 0 10
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 15.38 % 7.69 % 0.00 % 76.92 %
ระดับประถมศึกษา
37
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 33
ร้อยละ 2.70 % 0.00 % 8.11 % 0.00 % 0.00 % 89.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
27
จำนวน(คน) 1 0 5 0 0 21
ร้อยละ 3.70 % 0.00 % 18.52 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 77 คน
จำนวน(คน) 2 0 10 1 0 64
ร้อยละ 2.60 % 0.00 % 12.99 % 1.30 % 0.00 % 83.12 %

50 : 1 , 0 , 5 , 1 , 0 , 43...2.00 , 0.00 , 10.00 , 2.00 , 0.00 , 86.00 = 7 : 14.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 77 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 16.88%

Powered By www.thaieducation.net