โรงเรียนวัดปากน้ำ (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 12
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
37
จำนวน(คน) 1 1 4 0 0 31
ร้อยละ 2.70 % 2.70 % 10.81 % 0.00 % 0.00 % 83.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
27
จำนวน(คน) 1 0 5 0 0 21
ร้อยละ 3.70 % 0.00 % 18.52 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 76 คน
จำนวน(คน) 2 1 9 0 0 64
ร้อยละ 2.63 % 1.32 % 11.84 % 0.00 % 0.00 % 84.21 %

49 : 1 , 1 , 4 , 0 , 0 , 43...2.04 , 2.04 , 8.16 , 0.00 , 0.00 , 87.76 = 6 : 12.24
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 76 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 15.79%

Powered By www.thaieducation.net