โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์ (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นันธิชัย(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 0 0 1 0 1 9
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 9.09 % 0.00 % 9.09 % 81.82 %
ระดับประถมศึกษา
25
จำนวน(คน) 0 0 1 2 2 20
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.00 % 8.00 % 8.00 % 80.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้นจำนวน
36 คน
จำนวน(คน) 0 0 2 2 3 29
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.56 % 5.56 % 8.33 % 80.56 %

36 : 0 , 0 , 2 , 2 , 3 , 29...0.00 , 0.00 , 5.56 , 5.56 , 8.33 , 80.56 = 7 : 19.44
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 36 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 19.44%

Powered By www.thaieducation.net