โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
64
จำนวน(คน) 2 0 3 2 0 57
ร้อยละ 3.13 % 0.00 % 4.69 % 3.13 % 0.00 % 89.06 %
ระดับประถมศึกษา
216
จำนวน(คน) 5 0 14 5 3 189
ร้อยละ 2.31 % 0.00 % 6.48 % 2.31 % 1.39 % 87.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 280 คน
จำนวน(คน) 7 0 17 7 3 246
ร้อยละ 2.50 % 0.00 % 6.07 % 2.50 % 1.07 % 87.86 %

280 : 7 , 0 , 17 , 7 , 3 , 246...2.50 , 0.00 , 6.07 , 2.50 , 1.07 , 87.86 = 34 : 12.14
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 280 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 12.14%

Powered By www.thaieducation.net