โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
64
จำนวน(คน) 1 2 1 1 0 59
ร้อยละ 1.56 % 3.13 % 1.56 % 1.56 % 0.00 % 92.19 %
ระดับประถมศึกษา
215
จำนวน(คน) 5 4 17 13 0 176
ร้อยละ 2.33 % 1.86 % 7.91 % 6.05 % 0.00 % 81.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 279 คน
จำนวน(คน) 6 6 18 14 0 235
ร้อยละ 2.15 % 2.15 % 6.45 % 5.02 % 0.00 % 84.23 %

279 : 6 , 6 , 18 , 14 , 0 , 235...2.15 , 2.15 , 6.45 , 5.02 , 0.00 , 84.23 = 44 : 15.77
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 279 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 15.77%

Powered By www.thaieducation.net