โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
63
จำนวน(คน) 1 4 1 2 0 55
ร้อยละ 1.59 % 6.35 % 1.59 % 3.17 % 0.00 % 87.30 %
ระดับประถมศึกษา
214
จำนวน(คน) 7 5 21 15 0 166
ร้อยละ 3.27 % 2.34 % 9.81 % 7.01 % 0.00 % 77.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 277 คน
จำนวน(คน) 8 9 22 17 0 221
ร้อยละ 2.89 % 3.25 % 7.94 % 6.14 % 0.00 % 79.78 %

277 : 8 , 9 , 22 , 17 , 0 , 221...2.89 , 3.25 , 7.94 , 6.14 , 0.00 , 79.78 = 56 : 20.22
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 277 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 20.22%

Powered By www.thaieducation.net