โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นันธิชัย(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 8
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
36
จำนวน(คน) 1 0 10 0 0 25
ร้อยละ 2.78 % 0.00 % 27.78 % 0.00 % 0.00 % 69.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้นจำนวน
48 คน
จำนวน(คน) 2 0 13 0 0 33
ร้อยละ 4.17 % 0.00 % 27.08 % 0.00 % 0.00 % 68.75 %

48 : 2 , 0 , 13 , 0 , 0 , 33...4.17 , 0.00 , 27.08 , 0.00 , 0.00 , 68.75 = 15 : 31.25
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 48 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25%

Powered By www.thaieducation.net