โรงเรียนวัดวังกุลา (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 3 1 5 1 1 18
ร้อยละ 10.34 % 3.45 % 17.24 % 3.45 % 3.45 % 62.07 %
ระดับประถมศึกษา
73
จำนวน(คน) 8 9 7 4 0 45
ร้อยละ 10.96 % 12.33 % 9.59 % 5.48 % 0.00 % 61.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 102 คน
จำนวน(คน) 11 10 12 5 1 63
ร้อยละ 10.78 % 9.80 % 11.76 % 4.90 % 0.98 % 61.76 %

102 : 11 , 10 , 12 , 5 , 1 , 63...10.78 , 9.80 , 11.76 , 4.90 , 0.98 , 61.76 = 39 : 38.24
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 102 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 38.24%

Powered By www.thaieducation.net