โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
266
จำนวน(คน) 10 5 4 4 0 243
ร้อยละ 3.76 % 1.88 % 1.50 % 1.50 % 0.00 % 91.35 %
ระดับประถมศึกษา
844
จำนวน(คน) 45 25 100 10 0 664
ร้อยละ 5.33 % 2.96 % 11.85 % 1.18 % 0.00 % 78.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1110 คน
จำนวน(คน) 55 30 104 14 0 907
ร้อยละ 4.95 % 2.70 % 9.37 % 1.26 % 0.00 % 81.71 %

1110 : 55 , 30 , 104 , 14 , 0 , 907...4.95 , 2.70 , 9.37 , 1.26 , 0.00 , 81.71 = 203 : 18.29
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1110 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 203 คน คิดเป็นร้อยละ 18.29%

Powered By www.thaieducation.net