โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
266
จำนวน(คน) 12 7 4 5 4 234
ร้อยละ 4.51 % 2.63 % 1.50 % 1.88 % 1.50 % 87.97 %
ระดับประถมศึกษา
844
จำนวน(คน) 48 30 123 13 16 614
ร้อยละ 5.69 % 3.55 % 14.57 % 1.54 % 1.90 % 72.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1110 คน
จำนวน(คน) 60 37 127 18 20 848
ร้อยละ 5.41 % 3.33 % 11.44 % 1.62 % 1.80 % 76.40 %

1110 : 60 , 37 , 127 , 18 , 20 , 848...5.41 , 3.33 , 11.44 , 1.62 , 1.80 , 76.40 = 262 : 23.60
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1110 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 262 คน คิดเป็นร้อยละ 23.60%

Powered By www.thaieducation.net