โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
265
จำนวน(คน) 18 7 45 3 1 191
ร้อยละ 6.79 % 2.64 % 16.98 % 1.13 % 0.38 % 72.08 %
ระดับประถมศึกษา
841
จำนวน(คน) 53 24 159 10 14 581
ร้อยละ 6.30 % 2.85 % 18.91 % 1.19 % 1.66 % 69.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1106 คน
จำนวน(คน) 71 31 204 13 15 772
ร้อยละ 6.42 % 2.80 % 18.44 % 1.18 % 1.36 % 69.80 %

1106 : 71 , 31 , 204 , 13 , 15 , 772...6.42 , 2.80 , 18.44 , 1.18 , 1.36 , 69.80 = 334 : 30.20
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1106 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 334 คน คิดเป็นร้อยละ 30.20%

Powered By www.thaieducation.net