โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 3 3 5 6 8 11
ร้อยละ 8.33 % 8.33 % 13.89 % 16.67 % 22.22 % 30.56 %
ระดับประถมศึกษา
119
จำนวน(คน) 3 1 29 4 28 54
ร้อยละ 2.52 % 0.84 % 24.37 % 3.36 % 23.53 % 45.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 155 คน
จำนวน(คน) 6 4 34 10 36 65
ร้อยละ 3.87 % 2.58 % 21.94 % 6.45 % 23.23 % 41.94 %

155 : 6 , 4 , 34 , 10 , 36 , 65...3.87 , 2.58 , 21.94 , 6.45 , 23.23 , 41.94 = 90 : 58.06
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 155 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 90 คน คิดเป็นร้อยละ 58.06%

Powered By www.thaieducation.net