โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 3 3 5 6 8 11
ร้อยละ 8.33 % 8.33 % 13.89 % 16.67 % 22.22 % 30.56 %
ระดับประถมศึกษา
115
จำนวน(คน) 3 1 26 4 27 54
ร้อยละ 2.61 % 0.87 % 22.61 % 3.48 % 23.48 % 46.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 151 คน
จำนวน(คน) 6 4 31 10 35 65
ร้อยละ 3.97 % 2.65 % 20.53 % 6.62 % 23.18 % 43.05 %

151 : 6 , 4 , 31 , 10 , 35 , 65...3.97 , 2.65 , 20.53 , 6.62 , 23.18 , 43.05 = 86 : 56.95
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 151 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 86 คน คิดเป็นร้อยละ 56.95%

Powered By www.thaieducation.net