โรงเรียนสฤษดิเดช (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
3113
จำนวน(คน) 128 56 412 12 4 2501
ร้อยละ 4.11 % 1.80 % 13.23 % 0.39 % 0.13 % 80.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
221
จำนวน(คน) 10 0 49 0 0 162
ร้อยละ 4.52 % 0.00 % 22.17 % 0.00 % 0.00 % 73.30 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 3334 คน
จำนวน(คน) 138 56 461 12 4 2663
ร้อยละ 4.14 % 1.68 % 13.83 % 0.36 % 0.12 % 79.87 %

3113 : 128 , 56 , 412 , 12 , 4 , 2501...4.11 , 1.80 , 13.23 , 0.39 , 0.13 , 80.34 = 612 : 19.66
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 3334 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 671 คน คิดเป็นร้อยละ 20.13%

Powered By www.thaieducation.net